KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I CABAN SWIM

Rodzinne zawody pływackie na wesoło
Chrzanów 12 styczeń 2020r.

1. CEL ZAWODÓW:

• popularyzacja sportu pływackiego

• wyłonienie najlepszych rodzin pływackich ziemi chrzanowskiej

• podtrzymanie tradycji imprez pływackich na ziemi chrzanowskiej

• integracja społeczności lokalnej

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

• 12 styczeń 2020r. (niedziela) Kryta Pływalnia, Chrzanów ul. Mydlana 20

• rozgrzewka 9.00 rozpoczęcie zawodów: 10.00

• zakończenie i wręczenie nagród około 14.00

3. INFORMACJE TECHNICZNE:

• Pływalnia 25m: 6 torów, temperatura wody: 27°C.

• Pomiar czasu: ręczny.

4. ORGANIZATORZY I KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

• Kryta Pływalnia w Chrzanowie

• Akademia Pływania – Mariusz Brzózka – tel.: 505 079 823

• Chrzanowska Szkoła Pływania „Fala”

• Szkoła Pływania „Delfin”

• Szkoła Pływania „Sharks”.

5. ZASADY UCZESTNICTWA, OPŁATA STARTOWA I ZASADY FINANSOWANIA:

• Rodzinna Drużyna Pływacka składa się z 3 osób w tym obowiązkowo minimum jeden uczestnik musi być niepełnoletni.

• Każda Rodzinna Drużyna startująca w zawodach, aby ułatwić identyfikację, podaję w zgłoszeniu (zał.) nazwę swojej drużyny. W przypadku takich samych nazw zostanie do nazwy głównej dodane nazwisko.

• Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

• Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zawodach za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów (formularz zgłoszenia w zał.).

• Max. liczba uczestników – startujących zawodników – 150 osób (50 drużyn). • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

• Opłata startowa wynosi:

30 zł od rodziny.

Płatność przy zapisie najpóźniej do dnia 11 stycznia 2020r., gotówką w kasie Krytej Pływalni w Chrzanowie.

Całość zebranej kwoty zostanie przekazana na 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

• Nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej.

7. KATEGORIE WIEKOWE :

suma lat wszystkich członków drużyny:

– I kategoria – poniżej 50 lat –

II kategoria – od 51 lat do 80 lat –

III kategoria – powyżej 81 lat.

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

• Zgłoszenie: zgłoszenie powinno zawierać kategorię wiekową drużyny rodzinnej, nazwę drużyny rodzinnej, imiona i nazwiska uczestników, rok urodzenia każdego członka drużyny. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dostarczoną na piśmie do organizatora – najpóźniej w dniu zawodów (załącznik do pobrania).

Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście do organizatora, w kasie Krytej Pływalni w Chrzanowie.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa 11 stycznia 2019r. (sobota) o godz. 21:00 lub do limitu zgłoszeń. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia (data i godzina). Potwierdzenie zgłoszenia będzie dostępne na stronie internetowej zawodów www.plywanie.chrzanow.pl w postaci listy startowej.

9. PROGRAM ZAWODÓW:

Każda drużyna startuje w 4 konkurencjach. Ostateczna kolejność drużyn będzie wyłoniona na podstawie sumy punktów zdobytych przez drużynę w poszczególnych konkurencjach.

Punktacja: I m. – 12 pkt. IV m. – 7 pkt. VII m. – 4 pkt. II m. – 10 pkt. V m. – 6 pkt. VIII m. – 3 pkt. III m. – 8 pkt. VI m. – 5 pkt IX m. – 2 pkt. X, XI,…. m. – 1 pkt.

1 konkurencja – pływanie z makaronem ( na sygnał – pierwszy zawodnik z drużyny z „makaronem” przepływa 25m, przy ścianie nawrotowej dołącza drugi zawodnik z drużyny, razem przepływają kolejne 25m , przy ścianie dołącza trzeci zawodnik z drużyny, cała drużyna dopływa do ściany końcowej.)

2 konkurencja – przyciąganie bojką SP ( na sygnał jeden z członków drużyny jest przyciągany ze strony głębokiej na stronę płytką basenu przez pozostałych członków drużyny na bojce SP – 25 m.)

3 konkurencja – sztafeta 3x25m ze sprzętem (sprzęt to: koło, rękawki i deska). Na sygnał pierwszy zawodnik z drużyny przepływa 25m z wybranym sprzętem do ściany nawrotowej, „przybija piątkę” drugiemu członkowi drużyny i ten z innym sprzętem przepływa kolejne 25m „przybija piątkę” trzeciemu członkowi drużyny, ten z pozostałym sprzętem dopływa do brzegu.)

4 konkurencja – wyścig „australijski” ( każda drużyna wybiera swojego przedstawiciela. Wybrana osoba siada na brzegu basenu, na sygnał w dowolny sposób przemieszcza się na drugi brzeg po przepłynięciu siada na brzegu, ostatni uczestnik odpada, konkurencja trwa do momentu aż zostanie jeden uczestnik- zwycięzca).
Starty w konkurencjach 1, 2, 3 będą odbywać się z wody. Start do konkurencji 4 odbędzie się z brzegu siedząc. Podczas całych zawodów obowiązuje kategoryczny zakaz skoków do wody.
10. NAGRODY:

• Pakiet startowy dla każdej drużyny – do odbioru osobiście w dniu zawodów.

• Puchar dla każdej z 3 najlepszych rodzin w każdej kategorii wiekowej.

• Medale, dyplomy za zajęcie miejsca I – III dla każdego zawodnika z drużyny w każdej kategorii wiekowej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu, który stanowi również Regulamin Zawodów.

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny.

• Wyniki w czasie trwania zawodów będą wywieszane w holu głównym Krytej Pływalni. Po zakończeniu imprezy będą dostępne na stronie www.plywanie.chrzanow.pl.

• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

• Zawody będą filmowane oraz w czasie ich trwania będą wykonywane zdjęcia. Udział w zawodach, zarówno jako widz, jak i zawodnik, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację Państwa wizerunku.

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków uczestników w celach promocyjnych w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów.

• Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.